ตาก หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตาก หางานตาก รับสมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตาก หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตาก หางานตาก รับสมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตาก Ø
หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก


เลขที่ประกาศ : 083751

นักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครสร้างบริษั

งานประจำ : ตามโครสร้างบริษั ตาก แม่สอด แม่ปะ
1.ดูและผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะวิกฤตได้ทั้งในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลและระหว่างการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล
2.ร่วมทีมช่วยฟื้นคืนชีพระดับ Advance (ACLS)
3.เป็นหัวหน้าทีมในการออกรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุนอกโรงพยาบาล
4.สามารถให้การดูและผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลได้
5.สามารถปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069887

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ตาก แม่สอด แม่ปะ
รับผิดชอบการสรรหา การคัดเลือกเบื้องต้น ติดต่อประสานงานกับผู้สมัคร และหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเข้าทำงานให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ให้ทันเวลา
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069872

ศัลยแพทย์ทั่วไป

ศัลยแพทย์ทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 2xx,xxx บาทขึ้นไป

งานประจำ : 2xx,xxx บาทขึ้นไป ตาก แม่สอด แม่ปะ
วินิจฉัยโรคและให้การรักษาโรค การบาดเจ็บ และอาการอื่นๆ ด้วยวิธีการศัลยกรรมทั่วไป / ตรวจสุขภาพ
ทำการผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็กชนิดต่างๆ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ วินิจฉัยโรค สั่งยา และให้การรักษาทางศัลยกรรม
ชั่วโมงการทำงาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ (โดยมีวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์)
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069873

นักรังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตาก แม่สอด แม่ปะ
ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัย ด้วยความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีที่เหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย เพื่อให้รังสีแพทย์วินิจฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เหมาะสม กับผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ภายในและนอกแผนก / โดยมีชั่วโมงการทำงาน 40 ชั่วโมง/สัปดารห์ (โดยมีวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์)
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069874

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตาก แม่สอด แม่ปะ
เพื่อบริหารจัดการ การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล ชั่วโมงการทำงาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ (โดยมีวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์)
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069864

ล่ามแปลภาษาพม่า

ล่ามแปลภาษาพม่า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือ

งานประจำ : ตามโครงสร้าง หรือ ตาก แม่สอด แม่ปะ
แปลภาษาพม่าให้กับลูกค้าพม่าที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาล แปลเอกสารหรือแผ่นพับต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพหรือแพ็คเกจต่าง ๆ โทรติดตามนัดคนไข้

หางานตาก รับสมัครงานตาก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069866

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน 2xx,xxx บาทขึ้นไป

งานประจำ : 2xx,xxx บาทขึ้นไป ตาก แม่สอด แม่ปะ
ให้การระงับความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัด มีชั่วโมงการทำงาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ (โดยมีวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์)
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069869

สูตินารีแพทย์

สูตินารีแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน 2xx,xxx บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 2xx,xxx บาท ขึ้นไป ตาก แม่สอด แม่ปะ
ดูแลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และโรคทางนารีเวช หรือตรวจสุขภาพทั่วไป ชั่วโมงการทำงาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ (โดยมีวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์)
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065936

ผู้ช่วยเภสัชกร

ผู้ช่วยเภสัชกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตาก แม่สอด แม่ปะ
1.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาและเวชภัณฑ์ในใบสั่งยาก่อนจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
2.เบิกและรับยา เวชภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายและตรวจสอบให้มีปริมาณคงคลังตามที่กำหนด
3.ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์
4.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ก่อนปฏิบัติงาน
5.ตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ก่อนวันหมดอายุ
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063325

วิศวกร

วิศวกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตาก แม่สอด แม่ปะ
ตรวจสอบและควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบน้ำประปา สาธารณูปโภค บ่อบำบัดน้ำเสีย และอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060378

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตาก แม่สอด แม่ปะ
รับผิดชอบในการดูแล กำกับ ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดงานฝ่ายปฏิบัติการและอาคารสถานที่
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก
ตาก ฝึกงานตาก งานชั่วคราวตาก งานนอกเวลาตาก งานประจำตาก งานราชการตาก งานต่างประเทศตาก งานอื่นๆตาก
หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก
ตาก ฝึกงานตาก งานชั่วคราวตาก งานนอกเวลาตาก งานประจำตาก งานราชการตาก งานต่างประเทศตาก งานอื่นๆตาก