ตาก หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตาก หางานตาก รับสมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตาก หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตาก หางานตาก รับสมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตาก Ø
หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 90967 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 136979

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำแปลงทดสอบเมล็ดพันธุ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำแปลงทดสอบเมล็ดพันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 ตาก
1. บริหารจัดการแปลงสำหรับปลูกข้าวโพดในแปลงทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการ
2. ดูแลงานป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ระบบการให้น้ำและปุ๋ย การกำจัดวัชพืช รวมถึงการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานตาก รับสมัครงานตาก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136978

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 ตาก
1. ประสานงานกับตัวแทนบริษัทในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการส่งเสริมการปลูกเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
2. เข้าส่งเสริม ตรวจสอบ คุณภาพแปลงปลูกเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท

หางานตาก รับสมัครงานตาก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124948

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเมล็ดพันธุ์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเมล็ดพันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-25,000

งานประจำ : 17,000-25,000 ตาก
1. วางแผนและควบคุมการทำงานในฝ่ายปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
2. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามกำหนด
3. ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด
4. บริหารและวางแผนต้นทุน และจัดทำรายงานประจำเดือน
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124951

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท ตาก
รับผิดชอบบัญชีขาย ประสานงานกับฝ่ายขาย สรุปรายงานประจำเดือน และงานธุรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107840

ตำแหน่งงานว่างรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งงานว่างรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครสร้างบริษั

งานประจำ : ตามโครสร้างบริษั ตาก แม่สอด แม่ปะ
วางแผนกลยุทธ์ การปฎิบัติงานของหน่วยงานใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เป็นจริงและเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 12/10/2562

หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก
ตาก ฝึกงานตาก งานชั่วคราวตาก งานนอกเวลาตาก งานประจำตาก งานราชการตาก งานต่างประเทศตาก งานอื่นๆตาก
หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก
ตาก ฝึกงานตาก งานชั่วคราวตาก งานนอกเวลาตาก งานประจำตาก งานราชการตาก งานต่างประเทศตาก งานอื่นๆตาก