ตาก งานประจำ ตาก หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตาก งานประจำ ตาก หางานตาก รับสมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตาก งานประจำ ตาก หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตาก งานประจำ ตาก หางานตาก รับสมัครงานตาก รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตาก Ø
หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 45508 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 136979

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำแปลงทดสอบเมล็ดพันธุ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำแปลงทดสอบเมล็ดพันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 ตาก
1. บริหารจัดการแปลงสำหรับปลูกข้าวโพดในแปลงทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการ
2. ดูแลงานป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ระบบการให้น้ำและปุ๋ย การกำจัดวัชพืช รวมถึงการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานตาก รับสมัครงานตาก : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136978

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 ตาก
1. ประสานงานกับตัวแทนบริษัทในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการส่งเสริมการปลูกเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
2. เข้าส่งเสริม ตรวจสอบ คุณภาพแปลงปลูกเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท

หางานตาก รับสมัครงานตาก : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124948

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเมล็ดพันธุ์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเมล็ดพันธุ์

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-25,000

งานประจำ : 17,000-25,000 ตาก
1. วางแผนและควบคุมการทำงานในฝ่ายปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
2. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามกำหนด
3. ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด
4. บริหารและวางแผนต้นทุน และจัดทำรายงานประจำเดือน
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124951

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

งานประจำ : 15,000-20,000 บาท ตาก
รับผิดชอบบัญชีขาย ประสานงานกับฝ่ายขาย สรุปรายงานประจำเดือน และงานธุรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107840

ตำแหน่งงานว่างรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งงานว่างรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครสร้างบริษั

งานประจำ : ตามโครสร้างบริษั ตาก แม่สอด แม่ปะ
วางแผนกลยุทธ์ การปฎิบัติงานของหน่วยงานใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เป็นจริงและเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
หางานตาก รับสมัครงานตาก : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก
ตาก ฝึกงานตาก งานชั่วคราวตาก งานนอกเวลาตาก งานประจำตาก งานราชการตาก งานต่างประเทศตาก งานอื่นๆตาก
หางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก
ตาก ฝึกงานตาก งานชั่วคราวตาก งานนอกเวลาตาก งานประจำตาก งานราชการตาก งานต่างประเทศตาก งานอื่นๆตาก